Aktywa i pasywa w bilansie – jak to odczytać?

Aktywa i pasywa są składnikami bilansu, który z kolei jest składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa bilansie uszeregowane są według rosnącego stopnia płynności, od najmniej płynnych jak środki trwałe, po aktywa najbardziej płynne (środki pieniężne). Aktywa w bilansie dzielimy na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Aktywa trwałe to składniki, które są użytkowane w danej jednostce gospodarczej powyżej roku.  W ramach aktywów wyróżnia się:

 • wartości niematerialne i prawne (czyli komputery, programy komputerowe, licencje, know how itp)
 • należności długoterminowe (o okresie dłuższym niż rok)
 • inwestycje długoterminowe (o okresie dłuższym niż rok)
 • długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

Pasywa to ogół kapitałów stanowiących źródło finansowania  aktywów. Bilans zawiera podział źródeł finansowania na kapitały własne i kapitały obce uporządkowane według kryterium wymagalności, od najmniej wymagalnych (kapitałów własnych) do najbardziej wymagalnych (kapitałów obcych). Pasywa w bilansie dzielimy na:

 • Kapitały własne – kapitał podstawowy, zapasowy, rezerwowy, nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego
 • Rezerwy – na zobowiązania, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zobowiązania krótkoterminowe oraz fundusze specjalne – pożyczki i kredyty bankowe, papiery wartościowe oraz zobowiązania o terminie zapadalności krótszym niż jeden rok (wobec dostawców, pracowników, budżetu)
 • Rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów – dotyczą rozliczeń, które jeszcze nie stanowią zobowiązania.

Spoglądając na bilans przedsiębiorstwa, należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość i strukturę aktywów oraz pasywów na przestrzeni badanych lat. Warto też sprawdzić poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań w całości pasywów. Taka krótka analiza pozwoli na lepszą ocenę jakości zarządzania spółki oraz poziomu ryzyka przedsiębiorstwa.

Pozdrawiam

Paweł Dobrzyński

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

 • oprogramowanie komputerowe w bilansie
 • aktywa pasywa pożyczka w bilansie
 • aktywa własne w bilansie
 • SKŁADNIKI PASYWÓW W BILANSIE

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Bogaty Ojciec Robert Kiyosaki