Wycena akcji modelem zdyskontowanych dywidend

Model zdyskontowanych dywidend jest to najstarszy i przez wiele lat najczęściej stosowany model wyceny akcji. W tym modelu przepływy pieniężne z tytułu posiadanych akcji utożsamiane są z dywidendami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wycenie mogą podlegać spółki, które wypłacają dywidendy oraz na kwestię kto wycenia akcje. Jeżeli wyceny dokonuje akcjonariusz, który kontroluje spółkę, a tym samym ma wpływ na politykę wypłacania dywidendy, to model zdyskontowanych dywidend nie spełnia swoich funkcji. Ogólny wzór określający model zdyskontowanych dywidend, jest następujący:

model zdyskontowanych dywidend

Gdzie Dt to dywidenda (na 1 akcję) otrzymana w okresie t.  Zgodnie z założeniem modelu zdyskontowanych dywidend, na wartość akcji składa się suma zdyskontowanych wszystkich, przyszłych dywidend. Przeprowadzenie prognozy wypłacania dywidend akcjonariuszom w terminie do nieskończoności jest niewykonalne, dlatego przyjmuje się pewne założenia upraszczające. Na podstawie obserwacji dywidend płaconych przez spółki badacze zaproponowali kilka modeli będących szczególnymi wariantami modelu zdyskontowanych dywidend. Są to następujące modele:

  • model stałego wzrostu tempa dywidendy
  • model dwuetapowy
  • model H
  • model trójetapowy

Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona) jest to najprostszy i najczęściej stosowany wariant modelu zdyskontowanych dywidend. Zakłada się w nim, ze stopa wzrostu dywidendy jest i pozostanie stała na zawsze. Wzór na model Gordona wygląda następująco:

Model wyceny akcji gordona

Gdzie: P – wartość akcji, D0 – ostatnio wypłacona dywidenda na jedną akcję, r – wymagana stopa zwrotu, g – stopa wzrostu dywidendy.  W celu obliczenia stopy wzrostu dywidendy proponuje się zastosowanie wzoru:

g = ROE * f

Gdzie ROE- stopa zwrotu z kapitału własnego określona na postawie sprawozdania finansowego, czyli iloraz zysku netto i wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa, f – wskaźnik zatrzymania, określony jako iloraz zysku zatrzymanego i zysku netto.

Pozostałe  modele wzrostu wartości wypłacanej dywidendy są bardziej skomplikowane. Obliczając wartość akcji z zastosowaniem tych modeli należy bazować na ogólnym wzorze określającym model zdyskontowanych dywidend, odpowiednio tylko modyfikując okresy, w których dywidenda jest wypłacana. Model dwuetapowy zakłada że w początkowym okresie M lat dywidenda rośnie w stałym tempie g0, a następnie przez cały czas rośnie w stałym tempie g.

Model H zakłada że przez początkowy okres stopa wzrostu dywidendy spada liniowo od poziomu g0 do poziomu g, a potem dywidenda przez cały czas rośnie w tempie g.

Model trzyetapowy – przez początkowy okres M lat dywidenda rośnie w stałym tempie g0, następnie przez N lat stopa wzrostu dywidendy spada liniowo od poziomu g0 do poziomu g, a potem dywidenda przez cały czas rośnie w stałym tempie g.

Dywidendowe modele wyceny akcji są jednymi z najstarszych. Funkcjonują prawie od początku istnienia rynku kapitałowego, dlatego warto je znać i stosować je w praktyce.

Zachęcam do komentowania

Pozdrawiam

Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>